ستیزه جویان بوکو حرام در یک ویدیو از ناظران مزاحم به دولت اسلامی قول داده اند