سخنگوی سابق ترامپ ، سارا سندرز ، نامزدی فرمانداری آرکانزاس را اعلام کرد