سخنگوی سابق ترامپ ، سارا سندرز ، که نامزد فرمانداری آرکانزاس است