سرمای اسپانیا به شدت پایین می آید و به کمترین دما در 20 سال گذشته می رسد