سناتور گیلبراند انتظار دارد حمایت از قانون حقوق مدنی در مورد سربازان آمریکایی را گسترش دهد