سنگاپور موافقت نامه های متقابل خط سبز با مالزی ، آلمان و کره جنوبی را به مدت 3 ماه متوقف می کند