سه مورد مربوط به استرالیا اوپن یک نوع بسیار خطرناک COVID-19 را دارد