سوئد به دلیل نسخه جدید COVID-19 مسافران را از نروژ منع می کند