سوئد پرداخت برای واکسن Pfizer COVID-19 را متوقف می کند ، به دنبال وضوح در دوزها است: گزارش