سیدنی در “همه گیر COVID-19 Delta” با “بدترین دوره” روبرو است