شاخص های فرانسوی COVID-19 با اوج دو ماهه ، اما بدون انسداد