شرم بر سوئد قانونی در مورد بیماری همه گیر COVID-19 تصویب می کند