شهرداری آتن: از شرکت های تحت تأثیر همه گیری پشتیبانی می کند …