شهردار گفت: نیویورک قراردادهای خود را با سازمان ترامپ قطع خواهد کرد