شورای امنیت سازمان ملل به ناظران آتش بس مستقر در لیبی دستور داد: نامه