شکایت از معرفی آهسته واکسن علیه COVID-19 ، مرکل را آلمانی می نامد