صلیب سرخ با ورود ظروف به ایران امیدوار است که واکسن COVID-19 برای افراد فقیر افزایش یابد