صندوق بین المللی پول 50 میلیارد دلار برای پایان دادن به بیماری همه گیر COVID-19 پیشنهاد کرده است