طالبان با خروج دیپلمات های آمریکایی با بالگرد وارد پایتخت افغانستان شدند