طالبان حملات عمده ای را به شمال افغانستان آغاز می کنند