طالبان می گویند که نظام اسلامی تنها راه صلح افغانستان ، حقوق زنان است