طرح جدید کابل داده های زیر آب آسیایی توسط Google ، Facebook ارائه شده است