طوفان برف بزرگی به سواحل شرقی ایالات متحده برخورد کرده و واکسیناسیون ویروس را مختل می کند