طوفان واکسن ها علیه COVID-19 رئیس اتحادیه اروپا فون در لاین را بلعیده است