عروس داعش می گوید آماده است با اتهامات تروریسم در بریتانیا روبرو شود