عفونت قبلی COVID-19 ممکن است محافظت کمتری نسبت به نوع جدید داشته باشد