عفونت های اسپانیایی با COVID-19 رکورد جدیدی در روز ثبت کردند