عفونت های روزانه جدید COVID-19 در فرانسه حداکثر بیش از شش هفته دارند