عفونت COVID-19 ممکن است باروری مردان را کاهش دهد: مطالعه