علی رغم جلسه “پربار” جمهوری خواهان ، بایدن طرح کاهش یافته COVID-19 را تصویب نمی کند: کاخ سفید