فاوسی می گوید 100 میلیون واکسیناسیون COVID-19 در 100 روز “کاملاً عملی” است