فاوسی واکسیناسیون کودکان COVID-19 را تا اواخر بهار یا تابستان مشاهده می کند