فایزر یا سینوفرم؟ COVID-19 “دیپلماسی واکسن” در خاورمیانه