فرانسه برای تأخیر COVID-19 در ساعت 18:00 عصر شروع می شود