فرانسه برای جلوگیری از محاصره سوم COVID-19 ، کنترل مرزی را در مخلوط اعمال می کند