فرانسه به شهروندان خود می گوید: ماسک های پارچه ای برای محافظت در برابر COVID-19 کافی نیستند