فرانسه در حال سخت گیری قوانین آزمایش COVID-19 برای مسافران خارج از اتحادیه اروپا است