فرانسه می گوید ایران در حال ایجاد ظرفیت تسلیحات هسته ای فوری برای تمدید توافق سال 2015 است.