فرماندار مهمتی جلسه ای مجازی با رئیس دیوان داوری بین المللی برگزار كرد