فرماندار مهمتی در جلسه استقبال ، سفیر توماس SZUNOG را پذیرفت