فرماندار مهمتی فعالیت های انجام شده توسط CBK در سال 2020 را فاش کرد.