فرماندار مهمتی و سفیر کولی در مورد آخرین تحولات اقتصادی صحبت می کنند