فرماندار نیویورک می خواهد Pfizer دوزهای COVID-19 را مستقیماً به ایالت بفروشد