فلسطینی ها اولین انتخابات پس از 15 سال و در آستانه دوران بایدن را اعلام می کنند