قبرس بازداشت مظنون اسرائیلی را که گفته بود “قاتل” ایرانی است تمدید کرد