قربانیان اسپانیایی COVID-19 بیش از 500 نفر در حال رشد هستند ، بیمارستان ها تحت فشار هستند