قلمرو شمالی استرالیا استخراج بستر دریا را ممنوع می کند