قلمرو فرانسه در اقیانوس هند برای مخفی نگه داشتن تصاویر COVID-19