قوانین جدید COVID-19 خواستار واکسیناسیون سریع در فرانسه است