لبنان با Pfizer 2.1 میلیون دوز واکسن COVID-19 امضا می کند